Openitvn

Experience is the Best teacher !

Apr 2, 2021

Tổng quan về Coding Convention

Coding conventions là gì ?Coding conventions (CC) là một tập hợp các nguyên tắc chung khi lập trình nhằm giúp cho code dễ đọc, dễ hiểu, từ đó dễ quản lý và bảo trì hơn. CC có những cái chung và những cái riêng

Apr 2, 2021

Tổng quan về Coding Convention

Coding conventions là gì ?Coding conventions (CC) là một tập hợp các nguyên tắc chung khi lập trình nhằm giúp cho code dễ đọc, dễ hiểu, từ đó dễ quản lý và bảo