Minh Hieu Tran

1 post
RSS
Apr 2, 2021

Tổng quan về Coding Convention

Coding conventions là gì ?Coding conventions (CC) là một tập hợp các nguyên tắc chung khi lập trình nhằm giúp cho code dễ đọc, dễ hiểu, từ đó dễ quản lý và bảo